Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu niniejszym informuje że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu z siedzibą 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z IOD poprzez pocztę elektroniczną, którą należy kierować na adres: iod@pup-wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu wynikających z przepisów prawa, w szczególności w przepisach z zakresu polityki rynku pracy, z zakresu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów regulujących działalność Administratora; realizacji zawartej umowy; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do skorzystania z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu.
  5. Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie archiwizowane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa. Jeżeli w powyższych okresach, zostanie wytoczone powództwo lub zostanie wszczęte postępowanie, w którym przetwarzane dane osobowe stanowią dowód, okres przetwarzania, przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
  7. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania przysługuje zgodnie art. 15 oraz art. 16 RODO. Pozostałe prawa mogą być ograniczone, w sytuacjach kiedy Administrator jest prawnie zobowiązany do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom realizującym usługi dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań.
  9. Zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Wytworzył:
Patrycja Tasulis
Udostępnił:
Tasulis Patrycja
(2018-07-16 14:57:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zazula Eryk
(2021-01-15 12:47:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki