☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Wrocław
Grafika zawierająca herb PUP Wrocław

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r.

Ustawa implementuje zasady ponownego wykorzystywania wyznaczone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE.L 345 z 31.12.2003) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE. L.2013.175.1).

Informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmuje wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

3) składa ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

4) odmawia, na podstawie decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie składa się, jeśli informacja:

1) nie została udostępniona w BIP;

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić we wniosku o ponowne wykorzystywanie następujące informacje:

1) nazwa podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na których ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym;

7) wskazanie okresu, nie dłuższego niż 12 m-cy, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Jeżeli dla danej informacji publicznej -  udostępnionej w BIP Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu lub na wniosek - nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o:

1) źródle (w postaci dopisku o treści: „Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu”), czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;

2) przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (jeżeli przetworzenie wystąpiło) z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji;

3) w przypadku informacji udostępnionej na wniosek – czy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu określi ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

 

Zakres odpowiedzialności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu za przekazywane informacje sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego przekazuje się w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Termin rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie

Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czas na rozpatrzenie przez podmiot zobowiązany wniosku o ponowne wykorzystywanie wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosku nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu odmawia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:

1) na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2) ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy;

3) jeśli dostęp do informacji sektora publicznego ograniczono na podstawie innych ustaw;

4) gdy wytwarzanie informacji sektora publicznego przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;

5) gdy informacje sektora publicznego związane są z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;

6) gdy dotyczy informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), prawa do baz danych (ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych), prawa do odmian roślin (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin),  prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmiot zobowiązany.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli wymagać to będzie podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Rozstrzygnięcia o odmowie ponownego wykorzystywania podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Wytworzył:
Eryk Zazula
(2016-08-17)
Udostępnił:
Eryk Zazula
(2016-08-17 09:15:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Eryk Zazula
(2016-08-17 09:29:38)
 
 
liczba odwiedzin: 3673795

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X