Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4. kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-28. Ostatnia aktualizacja BIP miała miejsce 2023-09-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4. kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

 • transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji; trwają pracę nad poprawą istniejących niezgodności oraz tworzeniem nowych podstron i dokumentów zgodnie z wymogami,

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Andrzej Tomasiewicz oraz Agnieszka Stasiek wrwr@pup-wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 7701 600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

 • używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę,

 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,

 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,

 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • wejście do budynków A i B prowadzi chodnik od ulicy Glinianej, wejścia do obu budynków są bez progów są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich,

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • w budynkach są windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych (lustra wewnętrzne, brak progów, pochwyty);

 • korytarze na wszystkich piętrach są dostępne z windy i ze schodów;

 • korytarze i schody są dostępne (na korytarzach brak pochyłów);

 • windy są dostępne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych (dostępne informacje w alfabecie Braille`a);

 • wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów – drzwi szerokie 90 cm.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • brak pętli indukcyjnych;

 • wewnątrz budynku brak opisów powiększonych i w alfabecie Braille`a dla osób słabowidzących i niewidomych;

 • brak sygnalizacji mówionej poza automatycznym wyczytywaniem numerków systemu kolejkowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przed budynkiem, na terenie wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • w Urzędzie brak tłumacza polskiego/języka migowego;

 • brak tłumacza migowego online.

Kontakt z Urzędem Pracy jest możliwy poprzez:

 • wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: wrwr@pup-wroclaw.pl;

 • złożenie wniosku przez e-PUAP: www.epuap.gov.pl, identyfikator ePUAP Urzędu: /02640/SkrytkaESP lub przez formularz kontaktowy;

 • napisanie pisma / złożenia wniosku na adres Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław;

 • wysłanie faksu na nr 71 7701 633;

 • kontakt telefoniczny na nr 71 7701 600;

 • osobistą wizytę w Urzędzie.

 

Aplikacje mobilne

 

Serwis BIP nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje się wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Wytworzył:
(2020-09-22)
Udostępnił:
Zazula Eryk
(2020-09-24 09:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Zazula Eryk
(2023-09-13 13:07:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki