Informacja dla sygnalistów

Informacja dla sygnalistów

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu nie pozyskuje informacji od anonimowych sygnalistów w zakresie naruszeń prawa Unii Europejskiej.

 

Kim jest osoba dokonująca zgłoszenia?

Osobą dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa Unii Europejskiej jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą; zgłoszenia może dokonywać:

 • były pracownik;

 • osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

 • osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

 • osoba samozatrudniona będąca dostawcą, wykonawcą lub podwykonawcą Urzędu;

 • osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem dostawców, wykonawców lub podwykonawców Urzędu;

 • stażysta lub wolontariusz;

 • członek organu zarządzającego, administrującego lub nadzorującego Urząd.

 

Jak zgłosić naruszenie?

Zgłoszenie naruszeń prawa Unii Europejskiej można zgłaszać do Urzędu:

 1. w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie naruszenia prawa do rąk własnych – Eryk Zazula);

 2. pocztą elektroniczną na adres: sygnalistapup-wroclaw.pl

W przypadku zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu pocztą elektroniczną, a w których nie wskazano imienia i nazwiska lub podpisu nadawcy Urząd rozważy możliwość przekazania informacji o sposobie załatwienia sprawy na udostępniony przez wnoszącego adres poczty elektronicznej.

Zgłoszenia naruszeń prawa Unii powinny zawierać co najmniej: imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego, wskazujący: miejscowość z oznaczeniem kodu pocztowego, nazwę ulicy i numeru domu, mieszkania i/lub adres poczty elektronicznej oraz charakter współpracy z Urzędem.

Zgłoszenia anonimowe niezawierające powyższych danych pozostawia się bez rozpoznania.

 

Gwarancja anonimowości

Dane osobowe osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej są przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zadań wynikających z przepisów Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem art. 6.

 

Tematyka naruszeń

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia w sprawie naruszeń prawa Unii Europejskiej w szczególności w dziedzinach tj.:

 • zamówienia publiczne;

 • zdrowie publiczne;

 • ochrona prywatności i danych osobowych;

 • bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.


 

Procedury stosowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu wobec sygnalistów

Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy zarządzenia nr 14/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie określenia zasad postępowania ze zgłoszeniami naruszeń prawa Unii Europejskiej kierowanymi do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, pod warunkiem że:

 1. miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania dyrektywy oraz

 2. dokonały zgłoszenia wewnętrznego albo zgłoszenia zewnętrznego lub dokonały ujawnienia publicznego.

 

Charakter działań następczych

Działania następcze są to działania podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

 

 

Środki ochrony przed działaniami odwetowymi

Osoby dokonujące zgłoszenia nie ponoszą odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostępem do takich informacji, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią odrębnego czynu zabronionego. W przypadku gdy takie uzyskanie lub dostęp stanowią odrębny czyn zabroniony, kwestia odpowiedzialności karnej pozostaje uregulowana w odrębnych przepisach.

W postępowaniach przed sądem lub innym organem dotyczących szkody poniesionej przez osobę dokonującą zgłoszenia, jeżeli osoba ta twierdzi, że w wyniku zgłoszenia poniosła szkodę, przyjmuje się, że szkoda została wyrządzona w ramach działań odwetowych za zgłoszenie lub ujawnienie publiczne. W takich przypadkach na osobie, która podjęła działania powodujące szkodę, spoczywa ciężar udowodnienia, że działania te przeprowadziła z należycie uzasadnionych powodów.

 


 

 

 

Wytworzył:
Mariola Szukiełojć
(2021-12-22)
Udostępnił:
Szukiełojć Mariola
(2021-12-22 13:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Szukiełojć Mariola
(2021-12-22 14:25:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki